ZSP w Powidzu

Witamy na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu

SmodCMS

   

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kompanii Powidzkiej1918r.

ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1

62-430 Powidz      

tel/fax 632776123
szkola@zsppowidz.pl

Zapraszamy  Aktualności  LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ


REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY ZSP W POWIDZU W CZASIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Na podstawie:

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zmianami)

·         Rozporządzenie MEiN z dnia 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz.1870)

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493
z póżn.zm.)

·         ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 4 września 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (D.U. z 2020r. poz.1539)

 

Szczególny sposób i tryb realizacji zadań w okresie zdalnego nauczania w  Szkole Podstawowej
im. Kompanii Powidzkiej 1918r.w Powidzu

 

·         Nauczanie  w terminie od 26 października 2020 odbywa się poprzez wykorzystanie:

a)      Platformy Librus Synergia (e-Dziennik)

b)      MS Teams

c)       Mailingu do rodziców, uczniów i nauczycieli

d)      Kontaktu telefonicznego, przez aplikację Messenger

e)      Strony internetowej szkoły: www.zsppowidz.pl

·         Nauczyciele wykorzystują w zdalnej pracy z uczniami różne formy nauczania w ramach obowiązującego od 01.09.2020r. planu lekcji.

·         Od 26.10.2020r. – uczniowie klas 4-8 klas SP, a od 09.11.2020r. – uczniowie klas 1-3 SP realizują codziennie zadania przewidziane zgodnie z tygodniowym planem lekcji zamieszczonym w e-Dzienniku (wychowawcy przekazują uczniom swoich klas plan,
w którym określono, które lekcje są on-line, a na których lekcjach wysyłane są materiały).

·         Zadania te nie powinny zająć uczniom więcej niż 45 minut na każdą jednostkę lekcyjną (nauczyciel planuje wykorzystanie 30 minutowego połączenia plus 15 minut pracy własnej).

1)      „Lekcje” będą przeprowadzane przez 5 dni w tygodniu, zgodnie z czasem szkolnych dzwonków.

2)      Zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne będą realizowane zgodnie z planem obowiązującym od 01.09.2020r.

3)      Nie zadajemy przepisywania długich tekstów do zeszytu (uczniowie mogą rozwiązywać zadania bez przepisywania ich treści).

4)      Nie zadajemy nowych treści, których wcześniej nie wyjaśniliśmy. Bardzo ważne jest, by uczniowie przekazywali informację zwrotną do nauczycieli, z czym mają problemy, czego nie rozumieją. Zadaniem nauczycieli jest wskazanie w pracach uczniów tego,
co zrobili poprawnie, tego nad czym muszą jeszcze popracować.

Uczniowie mają obowiązek  zachowania materiałów przekazanych przez nauczyciela w formie elektronicznej, aby mogli z nich korzystać  przygotowując się do kolejnych zajęć lub sprawdzianu.

·         Konsultacje z rodzicami odbywają się z wykorzystaniem e-Dziennika LIBRUS Synergia, poprzez aplikację MS Teams, Messenger lub w razie potrzeby telefonicznie
(w przypadku, gdy nauczyciel udostępnia prywatny numer telefonu na potrzeby szkoły) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. W przypadkach indywidualnych - w godzinach ustalonych z nauczycielem.

 

PODSTAWOWY KANON PRACY

·         Uczniowie szkoły otrzymali indywidualne loginy i hasła dostępu do MS Teams;

·         Nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom;

·         Na platformę MS Teams należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska,

·         Należy korzystać tylko z  materiałów pochodzących z bezpiecznego źródła;

·        Podczas zajęć prowadzonych poprzez aplikację MS Teams uczniowie posiadający kamery – mają je mieć włączone, co usprawni proces dydaktyczny;

·         Podczas lekcji na platformie MS Teams uczniowie nie spożywają posiłków,

·         Nie wolno utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach oraz nagrywać zajęć;

·         Podczas zajęć zdalnych wszystkie mikrofony w komputerach, telewizory, radia i inne sprzęty w domu muszą być wyciszone;

·         Lekcję na platformie MS Teams zawsze rozpoczyna nauczyciel, uczniowie do niej dołączają;

·         Nie wolno dodawać żadnych treści /linków w grupie zajęciowej bez zgody prowadzącego;

·         Przejmowanie pulpitu może następować tylko za zgodą nauczyciela do celów związanych z lekcją;

·         Stosujemy się do zasad ustalonych w danej grupie/zespole;

·         Odzywamy się do siebie kulturalnie;

·         Nauczyciel odpowiada na emaile, wiadomości, czaty w godzinach pracy szkoły (od godz. 08:00 do 15:00).

Odnotowanie frekwencji:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i  odnotowywana będzie w trakcie lub zaraz  po lekcji , ale nie później , gdy uczeń odbierzemateriały wysłane przez nauczyciela lub będzie brał udział w lekcji on-line na umówionej platformie.

 W sytuacjach  szczególnych  nauczyciel może dać  uczniom czas na odbiór wiadomości do godziny 18:00 w dniu, w którym materiały zostały wysłane. Wówczas frekwencja będzie uzupełniana przez nauczycieli dopiero wieczorem lub w następnym dniu. 

OBOWIĄZKI RODZICÓW W ZAKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA:

Rodzice są w szczególności zobowiązani do:

1)      Systematycznego odbierania informacji o postępach ich dzieci lub innych komunikatów od nauczycieli za pomocą poczty elektronicznej i ogłoszeń
w e-Dzienniku Librus Synergia;

2)      Zapewnienia dzieciom warunków do nauki;

3)      Poinformowania wychowawcy klasy o sytuacji niemożliwości odbierania informacji
za pomocą e-Dziennika Librus Synergia lub MS Teams;

4)      Poinformowania dyrekcji szkoły o utrudnionym kontakcie z wychowawcą, jeśli taka sytuacja powtarzałaby się 2-3 razy w tygodniu;

5)      Systematycznego sprawdzania zaangażowania dzieci i ich kontaktów
z nauczycielami;

6)      Zgłaszaniu wychowawcy lub nauczycielom wszelkich problemów wynikających ze zdalnego nauczania;

OBOWIĄZKI UCZNIÓW W ZAKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA:

Uczniowie mają obowiązek:

1)      Systematycznego, codziennego sprawdzania poczty elektronicznej w e-Dzienniku Librus Synergia oraz w przypadku klas 4 - 8 i 1- 3 SP na platformie cyfrowej MS Teams oraz aplikacji Messenger, celem odbywania zajęć i lekcji w systemie zdalnego nauczania;

2)      Wykonywania zadań i ćwiczeń zgodnie z ustaleniami zawartymi z nauczycielami;

3)     Natychmiastowego zgłaszania problemów z  wykonaniem lub zrozumieniem wskazanych przez nauczyciela treści materiału dydaktycznego;

4)      Zgłaszania nauczycielom lub wychowawcy problemów z odbieraniem materiałów dydaktycznych;

5)    Samodzielnie wykonywać zadane prace, nie kopiować ze stron internetowych lub innych źródeł, będących własnością osób trzecich;

6)      Dbałości o równomierne zaplanowanie pracy w ciągu dnia, bez niepotrzebnego przedłużania pracy z komputerem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1)      Nauka w systemie zdalnym odbywa się w terminie i na zasadach wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej.

2)      Wszelkie problemy i trudności należy zgłaszać telefonicznie do szkoły:
63 2776 123 lub na adres mailowy:  szkola@zsppowidz.pl

3)      Najważniejsze komunikaty i informacje znajdują się na stronie szkoły: www.zsppowidz.pl

                       

/:/ Grażyna Niedzielska

Dyrektor szkoły     


Zasady odbywania kwarantanny i izolacji obowiązujące od

2 września 2020 r.Procedury i wytyczne obowiązujące w ZSP w Powidzu od                          01 września 2020 r.


KOMUNIKAT

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu

informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się      01 września 2020r. o godz.900 .

Uczniowie  i dzieci objęte dowozem  autobusem szkolnym  otrzymają wiadomość, o której godzinie zorganizowany  zostanie przywóz i odwóz.

Proszę wszystkich uczniów o założenie  maseczek ochronnych, zachowanie bezpieczeństwa  oraz zabranie  tornistrów, ponieważ będą wydawane podręczniki szkolne.

Tygodniowy plan zajęć zostanie opublikowany  31.08.2020r. na stronie internetowej  szkoły  oraz na Librusie.

Fiszki - SZKOŁA


Fundacja  Evidence Institute  zajmująca się rzetelnymi badaniami oświatowymi oraz promowaniem najlepszych praktyk edukacyjnych, przeprowadziła badania „Miejsce przyjazne edukacji”.
Celem tego rankingu jest wskazanie tych gmin, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie.

W edukacji najważniejsi są uczniowie, nauczyciele oraz zarządzanie szkołą, jednak rola samorządów w Polsce jest też bardzo istotna. Zarządzają one oświatą na swoim terenie, dystrybuują pieniądze przekazane z budżetu państwa i dokładają do oświaty własne środki.

W rankingu krajowym „Miejsce przyjazne edukacji” na 2473 gminy i miasta,
Gmina Powidz zajęła 101 miejsce, a wśród gmin i miast w Wielkopolsce - 5 miejsce.

Badanie miejsc przyjaznych edukacji uwzględnia trzy miary:
MIARA DOBREGO STARTU: uwzględniająca dostępność do edukacji przedszkolnej oraz wyniki egzaminów
z lat 2014-2019 takich jak sprawdzian szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny - rezultaty te są normalizowane z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej gmin;
MIARA NIERÓWNOŚCI: określająca zróżnicowanie wyników egzaminów wśród uczniów - im mniejsze nierówności, tym wyższa pozycja w rankingu;
MIARA POSTĘPU: wskazująca na przyrost wiedzy i umiejętności uczniów - porównanie wyników sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.

Tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasisty potwierdziły wysoki poziom edukacyjny w szkole  w Powidzu.
Zestawienie Gminy Powidz na tle innych gmin i miast: 

 

Przedmiot

 

Miejsce
w powiecie

 

Miejsce
w województwie

Miejsce w okręgu:
woj. Wielkopolskie,
woj. Lubuskie,
woj. zachodniopomorskie

Język polski

1

1

1

Matematyka

             1        

3

3

Język angielski

1

5

8


Profilaktyka i działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa

  LIBRUS – E-DZIENNIK