Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w III Wirtualnym Biegu Patriotycznym.

REGULAMIN

1.ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa im. Kompanii Powidzkiej 1918 r., ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1, 62-430 Powidz, tel. 632776123.

2. CEL IMPREZY

  • rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej
  • kształtowanie więzi i świadomości obywatelskiej z krajem ojczystym
  • promowanie biegania jako zdrowego stylu życia i aktywnego sposobu na spędzanie wolnego czasu
  • propagowanie biegania bez pośpiechu i presji na wynik
  • promocja szkoły jako placówki wspierającej aktywność fizyczną

3. TERMIN I MIEJSCE

1. III Bieg Patriotyczny ma charakter wirtualny. Uczestnikami biegu są uczniowie klas I- VIII Szkoły Podstawowej im. Kompanii Powidzkiej  1918 r., ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1, 62-430 Powidz.

2. Bieg ze względu na swoją wirtualną formułę może być realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu i porze dnia, bieg należy rozpocząć i ukończyć w dniach od 1 maja 2024 r. do 5 maja 2024 r.

4. ZASADY BIEGU  / LIMIT CZASU/   DYSTANS

1. Wyznaczona przez siebie trasa jest do pokonania w różny sposób:

  • biegiem,
  • marszobiegiem,
  • marszem,
  • spacerem,
  • rowerem.

2. Pokonywana trasa powinna być jak najbardziej wygodna, płaska, utwardzona i bezpieczna dla uczestnika. Bieg lub inną formę aktywności fizycznej można pokonać pojedynczo lub w towarzystwie kolegi/koleżanki pod opieką osoby dorosłej.

     3. Organizator nie zakłada limitu czasu na pokonanie dystansu.

     4.  Dystans:

         – klasy I-III- 3 kilometry

         – klasy IV- VIII- 5 kilometrów

 Obowiązkowo uczestnik podczas pokonywania dystansu musi posiadać na sobie element patriotyczny (np. ubrania w kolorach biało- czerwonych, flagę Polski, namalowaną na twarzy flagę Polski). Ponadto numer startowy powinien być przypięty do ubrania w widocznym miejscu, np. na przodzie lub na plecach.

       4. ZGŁOSZENIE

Zapisy przyjmują nauczyciele: Monika Brzana oraz Anna Nowaczyk do dnia 26 kwietnia 2024r.

Zapisywani są tylko uczniowie ZSP Powidz.

Numery startowe zostaną rozdane zapisanym uczniom 29 oraz 30 kwietnia 2024 r.

Uczniowie startują pod opieką osób dorosłych i opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych oraz za ich bezpieczeństwo podczas biegu.

5. POTWIERDZENIE BIEGU

Każdy uczestnik/opiekun dokonuje pomiaru aktywności dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS i przesyła wynik do 6 maja 2024 r.  (np. w formie zrzutu ekranu) oraz zdjęcie na e-maila a.nowaczyk@zsppowidz.pl

Polecane aplikacje:

Sports Tracker, RunKeeper, Mi Fit, Samsung Health

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnik startuje w biegu na odpowiedzialność rodzica/opiekuna. Decydując się na udział w biegu rodzic/opiekun zaświadcza, iż stan zdrowia jego dziecka/podopiecznego umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie oraz zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem uczestnika w biegu wirtualnym, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Zgłoszenie dziecka do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Uczestnicy biegu otrzymują pochwałę do dziennika elektronicznego Librus.

Organizatorzy

Monika Brzana

Anna Nowaczyk