•  Język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – 9:00– czas trwania 120 minut
 • Matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – 9:00 – czas trwania 100 minut
 • Język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut

W przypadku arkuszy dostosowanych /dostosowanie form i warunków, czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów jest wydłużony:

 • Język polski – do 180 minut
 • Matematyka – do 150 minut
 • Język obcy nowożytny – do 135 minut (!!!! arkusz z języka obcego nowożytnego dla cudzoziemców – 90 minut)

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

– z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu  ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym LUB

– przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych)

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym  przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Termin dodatkowy:

 • Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:

  a)język polski – 10 czerwca, godz. 9.00

  b)matematyka – 11 czerwca, godz. 9.00

  c)język obcy nowożytny – 12 czerwca, godz. 9.00

  Do egzaminu w terminie dodatkowym mogą podejść uczniowie, którzy:

  a. nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym z przyczyn losowych bądź zdrowotnych

      LUB

   

  b. przerwali albo którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z
  danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.

Termin ogłaszania wyników  egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2024 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji – do 3 lipca 2024 r. 

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji – 3 lipca 2024 r.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników (z wyjątkiem sytuacji, kiedy korzystanie ze słownika zostało przyznane jako forma dostosowania warunków i przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty). Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Zakres materiałów powtórkowych dla poszczególnych przedmiotów

Tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasisty potwierdziły wysoki poziom edukacyjny w szkole  w Powidzu.