• Język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – 9:00– czas trwania 120 minut
  • Matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – 9:00 – czas trwania 100 minut

Język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut

W przypadku arkuszy dostosowanych /dostosowanie form i warunków, czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów jest wydłużony:

  • Język polski – do 180 minut
  • Matematyka – do 150 minut
  • Język obcy nowożytny – do 135 minut (!!!! arkusz z języka obcego nowożytnego dla cudzoziemców – 90 minut)

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

– z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu  ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym LUB

– przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych)

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym  przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Termin dodatkowy:

  • Język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  • Matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • Język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników  egzaminu ósmoklasisty – 1 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji – do 7 lipca 2022 r. 

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji – 8 lipca 2022 r.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników (z wyjątkiem sytuacji, kiedy korzystanie ze słownika zostało przyznane jako forma dostosowania warunków i przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty). Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Zakres materiałów powtórkowych dla poszczególnych przedmiotów

Tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasisty potwierdziły wysoki poziom edukacyjny w szkole  w Powidzu.

Zestawienie Gminy Powidz na tle innych gmin i miast: 

 Przedmiot Miejsce
w powiecie
 Miejsce
w województwie
Miejsce w okręgu:
woj. Wielkopolskie,
woj. Lubuskie,
woj. zachodniopomorskie
Język polski111
Matematyka1        33
Język angielski158