Cel główny: stwarzanie sytuacji edukacyjnych, które w przyjazny sposób i bez wysiłku doprowadzą do wykształcenia kompetencji czytelniczych.

Cele szczegółowe: stymulacja językowa, nauka liter przez zabawę i twórcze działanie, nauka czytania przez zabawę, wzbogacanie zasobu słownictwa, rozwój dziecka przez działanie i zabawę, budzenie zainteresowania literami , wyzwalanie w dziecku pozytywnych emocji, budowanie wiary we własne możliwości , całościowe rozpoznawanie i czytanie wyrazów.

Dziecko będzie umiało : wyróżnić głoskę na początku wyrazu, opowiedzieć co widzi na obrazku, ułożyć historyjkę obrazkową, skupić się na słuchaniu bajki, budować dłuższe wypowiedzi na forum grupy poprawne gramatycznie, zapamiętać wiersz, rymowankę czy tekst piosenki, zauważyć różnice w kształcie liter oraz brzmieniu głosek, składać wyrazy z sylab, czytać globalnie krótkie wyrazy, rozpoznawać i nazywać litery drukowane.

Etapy metody.

1. Inicjacja. Globalne odczytywanie imion na wizytówkach. Zapoznanie z obrazem graficznym własnego imienia. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej. Dzieci na pierwszym etapie dostrzegają różnice i podobieństwa w kształcie liter oraz brzmieniu głosek. Porównują imiona pod względem długości, liczby liter, szukają wspólnych liter.

2. Ściana pełna liter. Prezentacja liter alfabetu: drukowanych, małych i wielkich.

3. Prezentacja alfabetu, gra w loteryjkę. Zabawy i gry z wykorzystaniem liter, sylab, wyrazów o prostej budowie. Punktem wyjścia do zabaw są rzeczowniki.

4. Targ liter. Na tym etapie trwa obserwacja liter. Celem ćwiczeń jest zwrócenie uwagi dziecka nie na własne litery ale na te, których w jego imieniu nie ma. Można skompletować z dziećmi alfabet.

5. Nazywanie świata. Przyporządkowanie odpowiedniej nazwy do rzeczy. Dobieranie podpisów do przedmiotów, obrazków. Światem będzie sala przedszkolna. Stopniowo rozszerza się zakres i tzw. światem staje się np. dom, rośliny, zwierzęta. Odczytywanym słowem musi być rzeczownik, ponieważ istotą tej zabawy jest położenie odpowiedniej kartki obok odpowiedniego przedmiotu.

6.Sesje czytelnicze. Codzienne czytanie dzieciom tekstów literackich. Jest to kontynuacja zabawy w odkrywanie świata. Dominującą formą tego etapu są gry czytelnicze, zabawy polegającej na dopasowaniu wyrazów, a później zdań do odpowiednich ilustracji, inscenizacji.