Biblioteka szkolna powstała tuż po wojnie. Pierwszym opiekunem biblioteki była nauczycielka języka polskiego p.Halina Marcinkowska. Kolejnymi osobami zajmującymi się udostępnianiem, gromadzeniem i przechowywaniem zbiorów bibliotecznych były : Wacława Morzyńska, Barbara Grześkowska, Irena Kasprzyk, Urszula Smeten, Lucyna Kasprzyk, Anna Wiatr, Magdalena Metler, Dorota Kaźmierska, obecnie bibliotekę prowadzi Elżbieta Skudzawska.

Zasoby biblioteczne to blisko trzy i pól tysiąca pozycji – książki, lektury, podręczniki szkolne, encyklopedie, słowniki, czasopisma oraz kasety VCV i płyty CD i DVD. 

Biblioteka szkolna nieustannie wypełnia wszystkie zadania wynikające z ogólnie przyjętych zasad funkcjonowania bibliotek, a więc gromadzenia, przechowywania i udostępniania wszystkich posiadanych zbiorów bibliotecznych. Jednakże ze względu na specyfikę i charakter swojej pracy pełniła i nadal pełni funkcję kształcącą. Dostarcza, materiały i informacje z rozmaitych dziedzin wiedzy potrzebne do różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych, np. lekcji przedmiotowych, wychowawczych, wyrównawczych czy też zajęć świetlicowych oraz do wykonania zadań domowych.

Biblioteka pełni również funkcję opiekuńczo-wychowawczą. W bezpośrednim kontakcie bibliotekarz zapoznaje się z uczniami, z ich wiedzą, zainteresowaniami i oczekiwaniami związanymi z korzystaniem z zasobów bibliotecznych. Podczas takiego spotkania uczeń jest przyuczony do korzystania z biblioteki i znajdujących się tam zasobów oraz zostaje zapoznany z zakresem usług bibliotecznych, a także uzyskuje informacje o zbiorach i jego układzie. W ten sposób staje się czytelnikiem, który sprawnie korzysta ze zbiorów bibliotecznych.

Lorem ipsum